herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

!

24.03.2020

09:00

1(1)

!!

23.03.2020

07:56

Natalia

Komuniktat www

!

13.03.2020

10:57

2(2)

12.03.2020

11:18

5(1)

Jarmark ODWOŁANY

10.03.2020

13:37

1

10 LAT STRAŻY GMINNEJ

04.07.2019

15:56

i30 czerwca br. Straż Gminna w Malechowie obchodziła 10 lat swojego funkcjonowania. Straż Gminna w Malechowie została powołana i umiejscowiona
w strukturze Urzędu Gminy w dniu 30.06.2009 r. na mocy Uchwały nr XX/188/2008 Rady Gminy Malechowo jako organ ochrony porządku publicznego na terenie gminy, realizujący zadania administracyjno - porządkowe w zakresie ochrony porządku i spokoju w miejscach publicznych i współdziałający z właściwymi podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę
i bezpieczeństwo publiczne (Policję, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe itp.)

Tworzenie tej formacji w grudniu 2019 roku powierzono Markowi Januszewskiemu, który kieruje Strażą Gminną w Malechowie do dnia dzisiejszego. W pierwszym naborze do pracy w straży przyjęto dwóch funkcjonariuszy oraz pracownika administracyjnego. Przez
10 lat w szeregach jednostki zatrudnionych było w różnych okresach 4 strażników
i 13 pracowników cywilnych. Obecnie w referacie pracuje oprócz komendanta jeden strażnik gminny. Pierwszą siedzibą Straży Gminnej był budynek miejscowej Policji. Od marca 2016 siedzibą straży jest budynek Urzędu Gminy w Malechowie.

czytaj więcej »

Odpady w postaci części samochodowych w rejonie drogi Darskowo – Sierakowo Sławieńskie

04.07.2019

15:52

image001W dniu 12 czerwca 2019  roku w związku ze zgłoszeniem mieszkańców m. Darskowo w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej udali się w rejon skrzyżowania drogi na Darskowo i Sierakowo – Sławieńskie gdzie w pasie drogowym drogi gminnej w rejonie pól uprawnych znajdowały się porzucone odpady komunalne. Na podstawie oględzin ustalono, że w 6 workach kontenerowych typu big – bag znajdują  się części z rozebranych pojazdów samochodowych. W rejonie porzuconych odpadów znajdowało się także ogumienie pojazdów ciężarowych w ilości 12 sztuk.  Na miejscu dokonano przeszukania miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów, ewentualnie dokumentów pozostawionych przez sprawcę wykroczenia. Z miejsca oględzin sporządzono także dokumentację fotograficzną. Trwają czynności wyjaśniające w kierunku ustalenia i ukarania sprawcy porzuconych odpadów.

czytaj więcej »

Porzucone odpady budowlane w pasie drogowym

03.06.2019

09:36

image001W dniu 28 maja 2019 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej ujawnili w pasie drogowym drogi gminnej w m. Kusice miejsce nielegalnego porzucenia odpadów komunalnych w postaci gruzu budowlanego . Na miejscu przeprowadzono oględziny i przeszukanie miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów (dokumentów) mogących doprowadzić do ustalenia sprawców popełnionego wykroczenia. Przeprowadzone czynności doprowadziły do ujawnienia sprawcy porzuconych odpadów, którym okazał się mieszkaniec m. Kusice. Sprawca wykroczenia został ukarany grzywną na drodze postępowania mandatowego i zobowiązany do uprzątnięcia porzuconych odpadów budowlanych.

czytaj więcej »

Stan techniczny budynków

23.04.2019

14:32

image001W dniu 12 kwietnia 2019 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych Straż Gminna ujawniła zrujnowaną nieruchomość w miejscowości Gorzyca. Na podstawie wizualnej lustracji ustalono, że obiekt znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym mogącym stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających wewnątrz jak i w jego sąsiedztwie.

Mając powyższe na uwadze Komendant Straży Gminnej w Malechowie skierował w dniu 16 kwietnia br.  wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwestii podjęcia stosownych decyzji w przedmiocie stanu technicznego ujawnionego zrujnowanego obiektu tym razem w miejscowości Gorzyca.

czytaj więcej »

Nielegalne termiczne przekształcanie odpadów komunalnych na posesji

09.04.2019

14:53

image001W dniu 1 kwietnia 2019 roku Straż Gminna w Malechowie w trakcie wykonywania czynności służbowych podjęła interwencję w stosunku do mieszkańca Malechowa, który w rejonie swojej posesji spalał odpady komunalne zielone w tym odzież i pojemniki z tworzywa sztucznego.  Właściciel posesji  w ten sposób dopuścił się nielegalnego termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów tj. o czyn z art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 rokuo odpadach. Sprawca wykroczenia został ukarany grzywną na drodze postępowania mandatowego i zobowiązany do uprzątnięcia wypalonych odpadów.

czytaj więcej »

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

08.04.2019

14:14

image001W dniu 28 marca 2019 r. w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownik Straży Gminnej, wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Sławnie prowadzili kontrolę  nielegalnego spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Malechowo. W  trakcie wykonywanych kontroli  podjęli interwencję wobec osób  spożywających alkohol w miejscach zabronionych tym razem pod sklepem w miejscowościach  Ostrowiec i Borkowo. Siedem osób w tym (trzy  z m. Ostrowiec, dwie z m. Podgórki,  jeden z m. Borkowo i jeden z m. Laski)  zostało ukaranych grzywną na drodze postępowania mandatowego  w związku z popełnionym wykroczenia o czyn z art. 43¹ ustawy z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

czytaj więcej »

Odpady w postaci części samochodowych w rejonie pól uprawnych.

01.04.2019

13:13

image002W dniu 25 marca 2019  roku w związku ze zgłoszeniem przedstawiciela firmy „Agroterm” w Ostrowcu  o porzuconych odpadach pracownicy Straży Gminnej udali się  w rejon miejscowości Ostrowiec. Na miejscu na polanie opodal pól uprawnych strażnicy ujawnili odpady komunalne w postaci części samochodowych. Na miejscu dokonano przeszukania miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów, ewentualnie dokumentów pozostawionych przez sprawcę wykroczenia.
Z miejsca oględzin sporządzono także dokumentację fotograficzną. Trwają czynności wyjaśniające
w kierunku ustalenia i ukarania sprawcy porzuconych odpadów.

czytaj więcej »

Kolejne porzucone odpady komunalne w pasie drogowym

01.04.2019

13:10

image001W dniu 8 marca 2019 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej w Malechowie ujawnili w pasie drogowym tym razem drogi krajowej nr 6 na odcinku drogi w m. Pękanino - Niemica  miejsce nielegalnego porzucenia odpadów komunalnych pochodzących
z nieruchomości na terenie Gminy Malechowo. Na miejscu przeprowadzono  przeszukanie miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów (dokumentów) mogących doprowadzić do ustalenia sprawcy popełnionego wykroczenia. Przeprowadzone  czynności  doprowadziły do ustalenia  sprawcy wykroczenia, którym okazał się mieszkaniec  gminy.  Wezwany do siedziby Straży Gminnej w Malechowie odmówił przyjęcia mandatu karnego za popełnione wykroczenie. Z tych też względów Komendant Straży Gminnej w Malechowie w dniu 28 marca 2019 r. skierował w stosunku do sprawcy wykroczenia wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Koszalinie.

czytaj więcej »

Stan zdrowotny drzew w Ostrowcu

26.03.2019

08:54

image001W dniu 20 marca 2019 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych Straż Gminna na podstawie informacji jednego z mieszkańców ujawniła  w miejscowości Ostrowiec drzewa o złym stanie zdrowotnym. Na podstawie wizualnej lustracji ustalono, że drzewa znajdują się w nieodpowiednim stanie zdrowotnym mogącym stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób poruszających się po chodniku lub pojazdami po drodze publicznej.

Mając powyższe na uwadze w dniu 21 marca 2019 roku Komendant Straży Gminnej w Malechowie skierował wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwestii podjęcia stosownych decyzji w przedmiocie stanu zdrowotnego ujawnionych drzew w miejscowości Ostrowiec.

czytaj więcej »

Odnaleziony właściciel psa

18.03.2019

08:56

image001W dniu  5 marca 2019 roku znaleziono psa w rejonie sklepu Lewiatan w miejscowości Ostrowiec, który ze względu na brak opiekuna został przewieziony do lecznicy weterynaryjnej w Darłowie. Przeprowadzone czynności w tym rozpytanie mieszkańców doprowadziły do ustalenia właściciela zwierzęcia, którym okazała się mieszkanka Ostrowca . W związku z popełnionym wykroczenia z art. 77 kodeksu wykroczeń właścicielka psa za brak zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia została ukarana na drodze postępowania mandatowego karą grzywny i zobowiązana do odbioru psa z lecznicy weterynaryjnej, a następnie zabezpieczenia podopiecznego przed niekontrolowanym opuszczaniem posesji gwarantującym bezpieczeństwo w miejscach publicznych.

czytaj więcej »

Odpady w postaci części samochodowych w rowie melioracyjnym

18.03.2019

08:54

image002W dniu 7 marca 2019  roku w związku ze zgłoszeniem mieszkańca miejscowości Pękanino o porzuconych odpadach pracownicy Straży Gminnej udali się  w rejon miejscowości Pękanino. Na miejscu w rowie melioracyjnym opodal drogi gminnej Pękanino-Grabówko w rejonie fermy wiatrowej  strażnicy ujawnili odpady komunalne w postaci części samochodowych. Na miejscu dokonano przeszukania miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów, ewentualnie dokumentów pozostawionych przez sprawcę wykroczenia. Z miejsca oględzin sporządzono także dokumentację fotograficzną. Trwają czynności wyjaśniające w kierunku ustalenia i ukarania sprawcy porzuconych odpadów.

czytaj więcej »

Porzucone opony samochodowe na drodze gminnej.

26.02.2019

08:29

image001W dniu 20 lutego 2019 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej ujawnili w pasie drogowym drogi gminnej Podgórki-Uniesław  miejsce nielegalnego porzucenia odpadów w postaci ogumienia samochodowego. Na miejscu przeprowadzono  przeszukanie miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów (dokumentów) mogących doprowadzić do ustalenia sprawców popełnionego wykroczenia. Przeprowadzone  czynności na obecnym etapie nie doprowadziły do ustalenia ewentualnego sprawcy/ów/ popełnionego wykroczenia. Trwają czynności w kierunku rozpytania i ustalenia ewentualnych świadków zaistniałego wykroczenia.

czytaj więcej »

Stan techniczny budynków

22.02.2019

08:28

image002W dniu 18 lutego 2019 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych Straż Gminna ujawniła zrujnowaną nieruchomość w miejscowości Sulechowo. Na podstawie wizualnej lustracji ustalono, że obiekt znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym mogącym stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających wewnątrz jak i w jego sąsiedztwie.

Mając powyższe na uwadze Komendant Straży Gminnej w Malechowie skierował kolejne już wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwestii podjęcia stosownych decyzji w przedmiocie stanu technicznego ujawnionego zrujnowanego obiektu tym razem w miejscowości Sulechowo.

czytaj więcej »

Kontrole zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności przy trzymaniu psa.

22.02.2019

08:25

image001W dniu 7 lutego 2019 roku Straż Gminna w Malechowie prowadziła kontrole pod kątem respektowania przez właścicieli czworonogów przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Zgodnie z treścią § 15 do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy m.in. :

-zabezpieczenie nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta, a także lokali, w których przebywają zwierzęta, w sposób uniemożliwiający niekontrolowane wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.

Zgodnie z § 16 : na tereny przeznaczone do wspólnego użytku zwierzęta domowe, w szczególności psy, należy wyprowadzać na uwięzi, a psy raz uznawanych za agresywne lub psy wzbudzające zagrożenie, także w kagańcu.

W związku z wcześniejszymi zgłoszeniami mieszkańców m. Niemica a dotyczącymi przebywania
w rejonie boiska piłkarskiego i rejonie szkoły psów bez dozoru ich właścicieli, Straż Gminna  około godz. 13.50 ujawniła w rejonie boiska psa, który następnie poruszał się drogą powiatową w kierunku szkoły. Przeprowadzone czynności wyjaśniające pozwoliły na ustalenie sprawcy wykroczenia którym okazał się mieszkaniec Niemicy. W stosunku do właściciela psa, który odmówił przyjęcia mandatu karnego w myśl art. 99  Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia Komendant Straży Gminnej w Malechowie skierował wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Koszalinie.

czytaj więcej »

Nielegalne termiczne przekształcanie odpadów komunalnych na posesji.

06.02.2019

08:06

image003W dniu 1 lutego 2019 roku Straż Gminna w Malechowie w trakcie wykonywania czynności służbowych podjęła interwencję w stosunku do mieszkańca Sławna, który w rejonie posesji
w miejscowości Ostrowiec  spalał odpady komunalne pochodzące  między innymi z rozbiórki stolarki okiennej i drzwiowej. Tym samym właściciel posesji  dopuścił się nielegalnego termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów tj. o czyn z art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku o odpadach. Sprawca wykroczenia został ukarany grzywną na drodze postępowania mandatowego  i zobowiązany do uprzątnięcia wypalonych odpadów.

czytaj więcej »

„Zamarznięte zbiorniki wodne”

06.02.2019

08:02

image002W dniu 29 stycznia 2019 roku strażnicy Straży Gminnej w Malechowie w związku ze znacznym spadkiem temperatur patrolowali rejony zbiorników wodnych między innymi w okolicach miejscowości Krąg, Ostrowiec, Zalesie, Zielenica, Pękanino. Zamarznięte wody niejednokrotnie są ulubionym miejscem zabaw dzieci, ale również sposobem amatorskiego połowu ryb na lodzie. Szczególnie teraz, kiedy panują zmienne warunki atmosferyczne, a zbiorniki wodne są jeszcze zamarznięte istnieje realne zagrożenie załamania się lodu i utonięcia.

czytaj więcej »

Niepanowanie nad zwierzętami

06.02.2019

07:55

image001W dniu  17 stycznia 2019 roku w związku z kolejnym zgłoszeniem mieszkańców miejscowości Niemica pracownicy Straży Gminnej udali w rejon drogi powiatowej  gdzie ujawnili pozostawione bez dozoru błąkające się psy. Przeprowadzone czynności w tym rozpytanie mieszkańców doprowadziły do ustalenia właściciela zwierząt, którym okazał się mieszkaniec Niemicy. W związku z popełnieniem wykroczenia z art. 77 kodeksu wykroczeń właściciel za brak zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia został w dniu 21 stycznia 2019 roku ukarany na drodze postępowania mandatowego karą grzywny i zobowiązany do zabezpieczenia zwierząt przed niekontrolowanym opuszczaniem posesji gwarantującym bezpieczeństwo w miejscach publicznych.

czytaj więcej »

Wizyta Policjanta i Funkcjonariusza Straży Gminnej w PWD Laski

05.02.2019

11:20

image001W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem wychowankowie z PWD w Laskach wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszem policji i Straży Gminnej. Prowadzący spotkanie zwracali uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych, przypomnieli zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi czy zagrożenia płynące z sieci. Wychowankowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu. Dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali bardzo dużo pytań. Spotkanie z funkcjonariuszami było bardzo ciekawe i wniosło dużo nowych informacji dla Lisków Urwisków.

czytaj więcej »

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Ostrowcu

14.01.2019

08:55

image002W dniu 13 stycznia 2019 roku jak co roku Straż Gminna w Malechowie wspólnie z dzielnicowymi KPP w Sławnie uczestniczyła w zabezpieczeniu Gminnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które odbyło się w Zespole Szkół im Mikołaja Kopernika w Ostrowcu. Przed w trakcie jak i po zakończeniu nie odnotowano żadnych incydentów oraz zakłóceń porządku 27 Finału WOŚP.

Ludzka fantazja czasem nie zna granic

14.01.2019

08:51

image001W dniu 11 stycznia 2019 roku około godz. 11.30 jeden z mieszkańców m. Podgórki w oryginalny sposób pozbywał się nieczystości ciekłych z terenu własnej nieruchomości. Za pomocą węża pożarniczego ze zbiornika bezodpływowego wypuszczał nieczystości ciekłe na drogę powiatową, które następnie spływały na sąsiednie posesje mieszkańców m. Podgórki. Właściciel posesji za popełnione wykroczenie został ukarany grzywną na drodze postępowania mandatowego. Jak już wcześniej informowano, pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób niedozwolony jest karalne, niezależnie od tego, gdzie jest wylewane. Osobom, które nielegalnie pozbywają się nieczystości ciekłych grozi kara grzywny w wysokości do 500 zł a w przypadku skierowania wniosku do Sądu Rejonowego w Koszalinie zagrożone jest karą grzywny do 5.000 zł.

czytaj więcej »

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

03.01.2019

09:57

menel.plW dniu 27 grudnia 2017 r. w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownik Straży Gminnej, wspólnie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Sławnie prowadzili kontrolę  nielegalnego spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Malechowo. W  trakcie wykonywanych kontroli  podjęli interwencję wobec osób  spożywających alkohol w miejscach zabronionych tym razem pod sklepem w miejscowości  Kusice i Ostrowiec. Dwóch mężczyzn zostało ukarany grzywną na drodze postępowania mandatowego  w związku z popełnieniem wykroczenia o czyn z art. 43¹ ustawy z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

czytaj więcej »

Nielegalne pozbywanie się nieczystości ciekłych

21.12.2018

12:13

image001W dniu 12 grudnia 2018 roku Straż Gminna w Malechowie otrzymała zgłoszenie o wypompowywaniu nieczystości ciekłych z 2 posesji do wąwozu leśnego na terenie Nadleśnictwa Sławno. Przybyły na miejsce patrol Straży Gminnej potwierdził fakt wyprowadzania przewodem rurowym ze zbiorników bezodpływowych  nieczystości ciekłych, z posesji do pobliskiego obszaru leśnego. Właściciele posesji za popełnione wykroczenie  zostali ukarani grzywną na drodze postępowania mandatowego. W ramach oszczędności niektórzy właściciele domów wylewają nieczystości ciekłe do rowów melioracyjnych albo na działki nie będącą ich własnością. Wylewanie nieczystości ciekłych jest niedozwolone i nie ma znaczenia, czy wylewa się na własne podwórko, czy poza jego obszar. Na właścicielach posesji spoczywa obowiązek oczyszczania zbiorników za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Malechowo.

czytaj więcej »

Straż Gminna w Malechowie przypomina

12.12.2018

09:33

image001Zgodnie z treścią §16 Uchwały nr XXIV/253/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malechowo – na tereny przeznaczone do wspólnego użytku zwierzęta domowe, w szczególności psy, należy wyprowadzać na uwięzi, a psy ras uznanych za agresywne lub psy wzbudzające zagrożenie, także w kagańcu. W dniach 6 i 14 listopada 2018 roku Straż Gminna w Malechowie prowadziła kontrole pod kątem respektowania przez właścicieli czworonogów przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

czytaj więcej »

Termiczne przekształcanie odpadów poza spalarniami odpadów

20.11.2018

09:48

image001W dniu 16 listopada 2018 roku Straż Gminna w Malechowie podjęła interwencję w stosunku do mieszkańca Gminy Malechowo, właściciela posesji na której dokonywano spalania odpadów komunalnych w postaci opakowań szklanych, kabli, folii i odpadów zielonych. Właściciel posesji jako sprawca wykroczenia został ukarany w postępowaniu mandatowym grzywną w związku z popełnionym wykroczeniem o czyn z art. 191 Ustawy o odpadach.

czytaj więcej »

Zaostrzenie kar za brak nadzoru nad zwierzęciem

14.11.2018

11:41

image001W dniu 31.10.2018 roku ogłoszona została ustawa z dnia 4 października 2018 o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzone niniejsza ustawą wejdą w życie z dniem 15.11.2018 r. Zgodnie z ogłoszonymi zmianami zaostrzono m.in. kary przy wykroczeniach dotyczących niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i drażnienia zwierząt. Zwiększono zarówno karę grzywny ( z maksymalnej kwoty 250 zł na kwotę 1000 zł. oraz dopuszczono obok kary grzywny i kary nagany również karę ograniczenia wolności ).

czytaj więcej »

Przydomowe oczko wodne

30.10.2018

13:44

IMG_7062W dniu 26 października 2018 roku Straż Gminna w Malechowie w trakcie wykonywania czynności służbowych podjęła interwencję w stosunku do mieszkańca Gminy Malechowo, który w rejonie swojej posesji na terenie będącym własnością Gminy Malechowo zakopał odpad gabarytowy w postaci obudowy po lodówce, który następnie wypełnił wodą.  W ten sposób pozostawiając bez jakiegokolwiek zabezpieczenia niebezpieczny przedmiot wypełniony wodą naraził na niebezpieczeństwo bawiące się w rejonie dzieci. Sprawca wykroczenia nie zabezpieczając miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka w myśl art. 72 kodeksu wykroczeń został ukarany na drodze postępowania mandatowego grzywną i zobowiązany poleceniem do usunięcia niebezpiecznego przedmiotu stwarzającego zagrożenie dla osób przebywających w jego rejonie.

czytaj więcej »

Spalanie odpadów komunalnych

17.10.2018

12:55

image002W dniu 16 października 2018 roku Straż Gmina w Malechowie podjęła interwencję w stosunku do mieszkańca Malechowa, który w rejonie posesji spalał odpady komunalne zielone. Wezwany do siedziby Straży Gminnej w Malechowie sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym o czyn z art. 191 Ustawy o odpadach.

czytaj więcej »

Niedozwolone miejsca rozwieszania plakatów wyborczych

17.10.2018

12:42

image001W dniach 15 i 16 października 2018 roku w związku z planowanymi na dzień 21 października 2018 roku Wyborami Samorządowymi, Straż Gminna w Malechowie prowadziła kontrolę miejsc nielegalnego rozwieszania plakatów wyborczych. Pomimo przepisów wynikających z Kodeksu Wyborczego i wydanego na jego podstawie zarządzenia Wójta Gminy Malechowo w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, ujawniono w kilku przypadkach wieszanie plakatów m.in. na drzewach i tablicach ogłoszeniowych. Ujawnione przypadki Komendant Straży Gminnej w Malechowie zgłaszał do pełnomocników wyborczych z poleceniem pozdejmowania plakatów wiszących wbrew przepisom.

Jednocześnie Komendant informuje, że fotografowane są plakaty rozmieszczane w niedozwolonych miejscach i w przypadku zignorowania wezwania do ich usunięcia będą wystawiane mandaty karne.

czytaj więcej »

Porzucone części samochodowe na terenie leśnym

26.09.2018

12:49

IMG_6981W dniu 24 i 25 września br. w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej ujawnili na terenie leśnym w okolicach miejscowości Malechowo i Pekanino miejsce nielegalnego porzucenia odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów ( dokumentów)  mogących doprowadzić do ustalenia sprawców popełnionego wykroczenia. Przeprowadzone czynności na obecnym etapie nie doprowadziły do ustalenia ewentualnego sprawcy/ów popełnionego wykroczenia. Trwają czynności w kierunku rozpytania i ustalenia ewentualnych świadków zaistniałego wykroczenia.

czytaj więcej »

Obowiązek zabezpieczenia nieruchomości przed niekontrolowanym wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz

26.09.2018

12:23

IMG_6955W dniu 19 września 2018 roku w związku ze zgłoszeniem mieszkańca gminy dotyczącym psa biegającego bez dozoru właściciela, pracownik Straży Gminnej udał się do miejscowości Sulechowo. Przeprowadzone czynności w tym rozpytanie mieszkańców doprowadziły do ustalenia właściciela zwierzęcia z art. 77 kodeksu  wykroczeń właścicielka psa za brak zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia została ukarana na drodze postępowania mandatowego kara grzywny w wysokości 200 zł. i zobowiązania do zabezpieczenia podopiecznego przed niekontrolowanym opuszczaniem posesji gwarantującym bezpieczeństwo w miejscach publicznych.

czytaj więcej »

Zaniedbywanie psów przez właściciela

23.08.2018

15:20

image001W dniu 22 sierpnia br. w związku z anonimowym zgłoszeniem dotyczącym złych warunków bytowych psów należących do mieszkańca m. Ostrowiec, pracownik Straży Gminnej oraz referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Malechowie w trakcie przeprowadzonej kontroli potwierdzili fakt złych warunków bytowych zwierząt. Z tych też względów właścicielka psów została pouczona o obowiązkach wynikających z treści art. 37 Ustawy o ochronie zwierząt. Jednocześnie otrzymała pisemne polecenie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie zagwarantowania zwierzętom godziwych warunków życia.

czytaj więcej »

Małe dziki w Niemicy

16.07.2018

13:27

1Dziki coraz częściej odwiedzają posesje mieszkańców Gminy Malechowo. Kilka dni temu w związku ze zgłoszeniem mieszkańców miejscowości Niemica, strażnicy przeganiali dwa małe dziki w stronę lasu.

Komendant Straży Gminnej nie ma wątpliwości, że dzikie świnie do miejscowości będą powracały, gdyż nie jest to pierwszy tego typu przypadek na podległym terenie działania. Główną przyczyną tego, że dziki przychodzą do mieszkańców jest dokarmianie. Wyrzucanie resztek jedzenia, owoców, warzyw. Najczęściej ma to miejsce w okolicach domów jednorodzinnych zlokalizowanych w bliskości terenów leśnych. Problemem nie są tylko dziki, przychodzą także lisy, które żywią się resztkami żywności, a zimą zapewne pojawią się sarny.

czytaj więcej »

Bezpieczne wakacje 2018

12.07.2018

12:15

image001W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego jak co roku w okresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, Straż Gminna w Malechowie prowadzi stały monitoring akwenów wodnych, kontrolę ładu i porządku w tych miejscach ze zwróceniem uwagi na dzikie kąpieliska na wodach jezior i rzek przebiegających przez obszar gminy. Jednym z głównych zadań jest niedopuszczenie do kąpieli w miejscach niedozwolonych ( szczególnie osób nieletnich, przebywających bez opieki osób dorosłych ).

czytaj więcej »

Zabezpieczenie Letniej Parady Pojazdów Wojskowych w Malechowie

09.07.2018

14:02

1Jak co roku w dniu 5 lipca Straż Gminna w Malechowie zabezpieczała rejon odbywającej się Letniej Parady Pojazdów Wojskowych, która odbyła się na placu parkingowym przed Urzędem Gminy w Malechowie. Po zakończeniu imprezy w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas przejazdu kolumny pojazdów do Muzeum Militarno -Historycznego „ Fort Marian”, Straż Gminna dokonała pilotażu wraz z zabezpieczeniem bezkolizyjnego włączenia się do ruchu przemieszczających się pojazdów wojskowych drogą krajową nr 6.

czytaj więcej »

Finał sprawy porzuconych odpadów komunalnych

09.07.2018

13:58

1W dniu 22 maja br. w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej ujawnili na terenie leśnym w rejonie drogi powiatowej Niemica – Grabowo miejsce nielegalnego porzucenia odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na terenie Gminy Mielno. Na miejscu przeprowadzono przeszukanie miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów ( dokumentów ) mogących doprowadzić do ustalenia sprawcy popełnionego wykroczenia.

czytaj więcej »

"Zakaz zatrzymywania się" przed Urzędem Gminy w Malechowie

04.07.2018

13:45

1W dniu 3 lipca br. w związku z popełnionym wykroczeniem z art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń, polegającym na niestosowaniu się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”, mandatem karnym została ukarana mieszkanka Gminy Malechowo, która zatrzymała pojazd przed siedzibą Urzędu Gminy w Malechowie.

czytaj więcej »

Potrącenie psa w Ostrowcu

04.07.2018

13:38

1W dniu 23.06. br. na podległym terenie działania Straży Gminnej w miejscowości Ostrowiec doszło do zdarzenia w wyniku którego na drodze powiatowej Ostrowiec – Podgórki został potrącony przez przejeżdżający pojazd pies, który w sposób niekontrolowany wydostał się na zewnątrz nieruchomości. Przeprowadzone czynności pozwoliły ustalić właściciela psa, który został ukarany mandatem karnym za czyn z art. 77 kodeksu wykroczeń. Na miejsce zdarzenia został w celu opatrzenia ran zwierzęcia wezwany lekarz weterynarii.

czytaj więcej »

Porzucone odpady budowlane i cześci samochodowe na terenie leśnym

19.06.2018

10:08

image001W dniu 18 maja 2018 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej ujawnili na terenie leśnym w rejonie drogi powiatowej Niemica – Grabowo miejsce nielegalnego porzucenia odpadów komunalnych materiałów budowlanych w postaci styropianu oraz części samochodowych.

czytaj więcej »

Porzucone odpady komunalne w rejonie drogi powiatowej Niemica – Grabowo

07.06.2018

07:55

1W dniu 22 maja 2018 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej ujawnili w pasie - tym razem drogi powiatowej Niemica - Grabowo miejsce nielegalnego porzucenia odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na terenie Gminy Malechowo. Na miejscu przeprowadzono przeszukanie miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów (dokumentów) mogących doprowadzić do ustalenia sprawcy popełnionego wykroczenia.

czytaj więcej »

Niepanowanie nad zwierzętami w Kusicach

07.06.2018

07:16

1W dniu 4 czerwca 2018 roku w związku z kolejnym zgłoszeniem mieszkańców miejscowości Kusice pracownicy Straży Gminnej przeprowadzili kontrole miejscowości pod kątem zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych ujawnili na terenie miejscowości pozostawione bez dozoru błąkające się psy. Przeprowadzone czynności w tym rozpytanie mieszkańców gminy Malechowo.

czytaj więcej »

Porzucony pies w Sęczkowie

07.05.2018

13:50

1

W ostatnim czasie na terenie naszej gminy miały miejsce przypadki porzucenia psa. Porzucenie psa uważa się za jedną z form znęcania się nad zwierzęciem, zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy o ochronie zwierząt. Znęcanie się nad zwierzęciem jest natomiast przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 2 lat (do 3 lat, jeśli znęcanie się następuje ze szczególnym okrucieństwem - to o psach przywiązanych do drzew lesie).

czytaj więcej »

Odpady komunalne w rowie melioracyjnym

25.04.2018

14:32

1W dniu 19 kwietnia 2018 roku w związku ze zgłoszeniem mieszkanki miejscowości Karwice o porzuconych odpadach pracownicy Straży Gminnej udali się w rejon miejscowości Karwiczki. Na miejscu w rowie melioracyjnym opodal drogi gminnej Karwiczki - Paproty strażnicy ujawnili odpady komunalne w postaci worków, w których znajdowały się opakowania szklane i różnego rodzaju pozostałości po artykułach spożywczych. Na miejscu dokonano przeszukania miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów, ewentualnie dokumentów pozostawionych przez sprawcę wykroczenia. Z miejsca oględzin sporządzono także dokumentację fotograficzną. Trwają czynności wyjaśniające w kierunku ustalenia i ukarania sprawcy porzuconych odpadów.

czytaj więcej »

Wysypisko części AGD

17.04.2018

10:44

1W dniu 13 kwietnia 2018 roku w związku ze zgłoszeniem mieszkanki miejscowości Ostrowiec o porzuconych odpadach pracownicy Straży Gminnej udali się w rejon miejscowości Uniesław. Na miejscu w pasie drogowym drogi gminnej Podgórki - Uniesław strażnicy ujawnili odpady komunalne w postaci obudów od sprzętu AGD  - w tym konkretnym przypadku lodówek i zamrażarek. Na miejscu dokonano przeszukania miejsca porzuconego sprzętu pod kątem ujawnienia przedmiotów, dokumentów pozostawionych przez sprawców wykroczenia oraz sporządzono dokumentację fotograficzną. Trwają czynności wyjaśniające w kierunku ustalenia i ukarania sprawców porzuconych odpadów.  

czytaj więcej »

Zaśmiecona droga powiatowa i ustalony sprawca

12.04.2018

14:30

1W dniu 10 kwietnia 2018 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej w Malechowie ujawnili w pasie drogowym tym razem drogi powiatowej Laski - Bożenice miejsce nielegalnego porzucenia odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na terenie Gminy Malechowo. Na miejscu przeprowadzono przeszukanie miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów (dokumentów) mogących doprowadzić do ustalenia sprawcy popełnionego wykroczenia.

czytaj więcej »

Stan techniczny w rejonie dróg publicznych po sezonie zimowym

10.04.2018

10:59

1W dniu 6 i 9 kwietnia 2018 roku Straż Gminna przeprowadziła kontrolę dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez miejscowości Gminy Malechowo. W związku ze stwierdzeniem niewywiązywania się zarządcy dróg z obowiązku utrzymania czystości i porządku w pasie drogowym, Komendant Straży Gminnej w Malechowie skierował wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie celem spowodowania uprzątnięcia odpadów i zanieczyszczeń zalegających w pasie dróg na terenie Gminy Malechowo.

czytaj więcej »

Porzucone odpady budowalne w pasie drogowym

28.03.2018

12:43

1

W dniu 27 marca 2018 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej ujawnili w prasie drogowym drogi gminnej Przystawy - Grabowo miejsce nielegalnego porzucenia odpadów budowalnych prawdopodobnie pochodzących z przeprowadzonego remontu na terenie nieruchomości sprawcy popełnionego wykroczenia. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przeszukanie miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów (dokumentów) mogących doprowadzić do ustalenia sprawców popełnionego wykroczenia. Trwają czynności wyjaśniające w kierunku ustalenia ewentualnego sprawcy/ów.

czytaj więcej »

Zabezpieczenie Jarmarku Wielkanocnego

21.03.2018

12:31

image023W dniu 18 marca 2018 r. jak co roku Straż Gminna w Malechowie uczestniczyła w zabezpieczeniu III Jarmarku Wielkanocnego, który odbył się na terenie przy Urzędzie Gminy. Impreza zgromadziła liczną rzeszę wystawców i uczestników imprezy. Przed, w trakcie jak i po zakończeniu jarmarku nie odnotowano żadnych incydentów oraz zakłóceń porządku publicznego.

czytaj więcej »

Obowiązek zabezpieczenia nieruchomości przed niekontrolowanym wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz

21.03.2018

10:55

image001W dniu 13 marca 2018 roku w związku ze zgłoszeniem mieszkańca miejscowości, dotyczącym agresywnie zachowującego się psa biegajcego po miejscowości bez dozoru właściciela. Pracownik Straży Gminnej udał się do miejscowości Malechowo. Przeprowadzone czynności w tym rozpytanie mieszkańców doprowadziły do ustalenia właściciela zwierzęcia, którym okazał się mieszkaniec Malechowa. W związku z popełnieniem wykroczenia z art. 77 kodeksu wykroczeń właściciel psa za brak zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia został ukarany na drodzepstępowania mandatowego karą grzywny w wysokości 100 zł i zobowiązany do zabezpieczenia podopiecznego przed niekontrolowanym opuszczaniem posesji gwarantującym bezpieczeństwo w miejscach publicznych.

czytaj więcej »

Nielegalne termiczne przekształcanie odpadów komunalnych na posesji

05.03.2018

07:28

1W dniu 27 lutego 2018 r. Straż Gminna w Malechowie w trakcie wykonywania czynności służbowych podjęła interwencję w stosunku do mieszkańca Podgórek, który w rejonie swojej posesji spalał odpady pochodzące z rozbiórki stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej z tworzywa sztucznego. Tym samym właściciel posesji dopuścił się nielegalnego termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów, tj. o czyn z art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku o odpadach. Sprawca wykroczenia został ukarany grzywną na drodze postępowania mandatowego w wysokości 200 złotych i zobowiązany do uprzątnięcia odpadów.

czytaj więcej »

Zamarznięte zbiorniki wodne

27.02.2018

15:09

1W dniu 26 lutego 2018 r. strażnicy Straży Gminnej w Malechowie w związku ze znacznym spadkiem temperatur patrolowali rejony zbiorników wodnych, między innymi w okolicach miejscowości Krąg, Ostrowiec, Zalesie, Zielenica, Pękanino. Zamarznięte wody niejednokrotnie są ulubionym miejscem zabaw dzieci, ale również sposobem amatorskiego połowu ryb na lodzie. Szczególnie teraz, kiedy panują zmienne warunki atmosferyczne, a zbiorniki wodne są jeszcze zamarznięte, istnieje realne zagrożenie załamania się lodu i utonięcia.

czytaj więcej »

Kolejne porzucone odpady komunalne w pasie drogowym

20.02.2018

08:40

1W dniu 14 lutego 2018 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej ujawnili w pasie drogowym - tym razem drogi powiatowej Malechowo - Przystawy miejsce nielegalnego porzucenia odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na terenie Gminy Malechowo. Na miejscu przeprowadzono przeszukanie miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów (dokumentów) mogących doprowadzić do ustalenia sprawcy popełnionego wykroczenia.

czytaj więcej »

Akcja "Zima"

07.02.2018

08:50

1

W dniach 5 i 6 lutego 2018 roku w związku z obfitymi opadami śniegu Straż Gminna w Malechowie prowadziła kontrole miejscowości Gminy Malechowo w zakresie wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. W trakcie kontroli pouczono kilku mieszkańców o ich obowiązkach i zobligowano do natychmiastowego odśnieżania chodników.  

 

czytaj więcej »

Stan techniczny budynków

06.02.2018

07:50

1W dniu 1 lutego 2018 r. w trakcie wykonywania czynności służbowych Straż Gminna ujawniła zrujnowaną  nieruchomość w miejscowości Święcianowo. Na podstawie wizualnej lustracji ustalono, że obiekt znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym mogącym stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających wewnątrz, jak i w jego sąsiedztwie.

czytaj więcej »

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Ostrowcu

17.01.2018

08:58

image002W dniu 14 stycznia, jak co roku Straż Gminna w Malechowie uczestniczyła w zabezpieczeniu Gminnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu. Przed, w trakcie, jak i po zakończeniu imprezy nie odnotowano żadnych incydentów oraz zakłóceń porządku 26 finału WOŚP. 

czytaj więcej »

Porzucony pojazd na boisku w Grabowie

17.01.2018

08:24

1W dniu 27 grudnia 2017 roku w związku ze zgłoszeniem mieszkańców miejscowości Grabowo, pracownicy Straży Gminnej udali się w rejon boiska piłkarskiego, gdzie ujawnili pozostawiony na murawie pojazd, którym wcześniej nieznany kierujący dokonał na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zniszczenia nawierzchni trawiastej obiektu. Przeprowadzone czynności, w tym rozpytanie mieszkańców doprowadziły do ustalenia właściciela pojazdu, którym okazał się mieszkaniec Grabowa.

czytaj więcej »

Porzucone odpady komunalne w pasie drogowym

29.12.2017

19:56

12IMG_6109W dniu 15 grudnia 2017 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej ujawnili w pasie drogowym drogi powiatowej Karwice - Otrowiec miejsce nielegalnego porzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwa domowego. Na miejscu przeprowadzono przeszukanie miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów (dokumentów) mogących doprowadzić do ustalenia sprawcy popełnionego wykroczenia. Przeprowdzone czynności doprowadziły do ustalenia sprawcy wykroczenia, którym okazał się mieszkaniec sąsiedniej gminy. Wezwany do Straży Gminnej w Malechowie został ukarany na drodze postępowania mandatowego grzywną w wysokości 500 zł i zobowiązany zgodnie z wystawionym pisemnym poleceniem do uprzątnięcia porzuconych odpadów.

czytaj więcej »

Rażące zaniedbywanie psów przez jego właściciela

01.12.2017

07:29

image002W dniu 23 listopada 2017 roku w związku ze zgłoszeniem dotyczącym złych warunków bytowych psów należących do mieszkańca Sulechowa pracownik Straży Gminnej, funkcjonariusz Policji Rewiru Dzielnicowych w Malechowie oraz pracwonik UG Malechowo odpowiedzialny za ochronę środowiska w trakcie interwencji stwierdzili, że zwierzęta przebywają w bardzo złych warunkach bytowych. Potwierdzeniem powyższego faktu były przeprowadzone przez weterynarza badania wskazujące na ich wygłodzenie, odwodnienie i złe traktowanie.

czytaj więcej »

Kontrole zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności przy trzymaniu psa

01.12.2017

07:11

image001

W dniach 21 i 22 listopada 2017 roku Straż Gminna w Malechowie prowadziła kontrole pod kątem respektowania przez właścicieli czworonogów przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Zgodnie z treścią § 15 do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy m. in.:

- zabezpieczenie nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta, a także lokali, w których przebywają zwierzęta, w sposób uniemożliwiający niekontrolowane wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.

czytaj więcej »

Spożywanie alkoholu w Sercu Wsi w Malechowie

24.11.2017

09:02

1W dniu 22 listopada 2017 r. w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej, wspólnie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Sławnie podjęli interwencję wobec osoby spożywającej alkohol w miejscu publicznym, tym razem w Sercu Wsi w Malechowie - terenie odpoczynku i rekreacji mieszkańców. Mężczyzna spożywający alkohol w miejscu publicznym został ukarany grzywną na drodze postępowania mandatowego w związku z popełnieniem wykroczenia o czyn z art. 431 ustawy z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, za popełnienie wykroczenia o czyn z art. 141 kodeksu wykroczeń, polegający na używaniu słów nieprzyzwoitych w miejscach publicznych oraz art. 145 kodeksu wykroczeń za zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności.   

czytaj więcej »

Porzucone odpady budowlane na terenie leśnym

14.11.2017

10:39

image002W dniu 7 listopada 2017 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej ujawnili na terenie leśnym w rejonie drogi powiatowej Niemica - Grabowo miejsce nielegalnego porzucenia odpadów budowlanych w postaci styropianu. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przeszukanie miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów (dokumentów), mogących doprowadzić do ustalenia sprawców popełnionego wykroczenia. Przeprowadzone czynności nie doprowadziły do ustalenia ewentualnego sprawcy/ów popełnionego wykroczenia. Z tych względów Komendant Straży Gminnej w Malechowie skierował wystapienie do Nadleśnictwa Karnieszewice celem spowodowania uprzątnięcia odpadów zalegających na terenie leśnym.

czytaj więcej »

Niepanowanie nad zwierzętami

14.11.2017

09:39

image001W dniu 6 listopada 2017 roku w związku z kolejnym zgłoszeniem mieszkańców miejscowości Święcianowo, pracownicy Straży Gminnej udali się w rejon boiska piłkarskiego, gdzie ujawnili pozostawionego bez dozoru błąkającego się psa. Przeprowadzone czynności, w tym rozpytanie mieszkańców doprowadziły do ustalenia właściciela zwierząt, którym okazał się mieszkaniec Święcianowa. W związku z popełnieniem wykroczenia z art. 77 kodeksu wykroczeń, właściciel za brak zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia został ukarany na drodze postępowaia mandatowego karą grzywny i zobowiązany do zabezpieczenia zwierzęcia przed niekontrolowanym opuszczaniem posesji gwarantującym bzpieczeństwo w miejscach publicznych.

czytaj więcej »

Nielegalne pozbywanie się nieczystości ciekłych

06.11.2017

09:03

image001W dniu 27 października 2017 roku Straż Gminna w Malechowie otrzymała zgłoszenie o wypompowywaniu nieczystości ciekłych z posesji przez drogę gminną na przyległy teren łąki w miejscowości Malechowo. Przybyły na miejsce patrol Straży Gminnej wraz z pracownikiem UG w Malechowie potwierdził fakt wyprowadzania ze zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych przez właściciela posesji na tereny zielone będące jego własnością. Właściciel posesji nie potrafił udokumentować faktu opróżniania zbiornika bezodpływowego i transportu nieczystości ciekłych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. Z tych względów sprawca wykroczenia został ukarany grzywną na drodze postępowania mandatowego.

czytaj więcej »

Pogryzienie przez psa

06.11.2017

08:50

image002W dniu 26.10.2017 r. na podległym terenie działania Straży Gminnej w miejscowości Malechowo doszło do zdarzenia w wyniku którego mieszkanka tej miejscowości została pogryziona przez psa będącego własnością innego mieszkańca miejscowości Malechowo. Pies w sposób niekontrolowany wydostał się na zewnątrz niezabezpieczonej nieruchomości i rzucił się na starszą kobietę, poruszającą się rowerem po drodze publicznej. Prezprowadzone czynności pozwoliły ustalić właściciela psa, który został ukarany mandatem karnym za czyn z art. 77 kodeksu wykroczeń. Ze względu na zaistniałe zdarzenia Straż Gminna informuje, że będzie stanowczo reagowała na wywiązywanie się z obowiązku zachowania zwykłych i nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Wykroczenie polegające na niepanowaniu nad zwierzętami zagrożone jest zgodnie z treścią art.77 kodeksu wykroczeń karą grzywny do 250 zł albo karą nagany.

Finał sprawy porzucania odpadów komunalnych w postaci gruzu budowlanego na terenie Gminy Malechowo

27.10.2017

12:33

image001W dniu 24 października 2017 roku Komendant Straży Gminnej w Malechowie po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających w sprawie wykroczenia określonego w art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 13.09.1997 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w związku z § 10 pkt 8 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malechowo skierowal wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Koszalinie na mieszkańca jednej z miejscowości Gminy Malechowo, który niestosował się do przepisów normujących sposób pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych w postaci gruzu budowlanego.

czytaj więcej »

Panowanie nad zwierzęciem w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo w miejscu publicznym

13.10.2017

10:52

image002W dniu 10 października 2017 r. w związku ze zgłoszeniem mieszkańca miejscowości dotyczącym agresywnie zachowujących się dwóch psów, biegających po miejscowości bez dozoru właściciela, pracownik Straży Gminnej wspólnie z pracownikiem Urzędu Gminy Malechowo udali się do miejscowości Niemica.

czytaj więcej »

Bezpieczeństwo na drogach publicznych w rejonie pól uprawnych

13.10.2017

10:44

image001W dniu 5 października 2017 r. Straż Gminna przeprowadziła kontrolę dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez miejscowości Gminy Malechowo pod kątem ich zanieczyszczania przez właścicieli sprzętu rolniczego wykonujących prace na polach uprawnych zlokalizowanych w rejonie dróg publicznych.

czytaj więcej »

Parkowanie na miejscu dla osób niepełnosprawnych

21.09.2017

10:44

1

Jeśli nie jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz uniknąć konsekwencji karno-administracyjnych, nie parkuj w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Straż Gminna w Malechowie apeluje o rozwagę podczas wybierania miejsc do parkowania, zwłaszcza na parkingu Urzędu Gminy Malechowo, gdzie znajduje się  miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.

Z związku z powyższym Straż Gminna w Malechowie przypomina:

 

czytaj więcej »

Panowanie nad zwierzęciem w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo w miejscu publicznym

15.09.2017

10:32

pies niedobry jestW dniu 12 września 2017 roku w związku ze zgłoszeniem mieszkańca miejscowości dotyczącym agresywnie zachowującego się psa biegającego po miejscowości bez dozoru właściciela, pracownik Straży Gminnej udał się do miejscowości Podgórki. Przeprowadzone czynności, w tym rozpytanie mieszkańców doprowadziły do ustalenia właściciela zwierzęcia, którym okazała się mieszkanka Podgórek.

czytaj więcej »

Zabezpieczenie Dożynek Gminnych w Malechowie

12.09.2017

10:24

image00209 września br. Straż Gminna w Malechowie zabezpieczała korowód dożynkowy, który punktualnie o godzinie 11:45 ruszył z wieńcami dożynkowymi przygotowanymi przez 7 sołectw z placu przy kościele w Malechowie. Wieloletnią tradycją jest to, że SG zabezpiecza imprezę, jaką są Dożynki Gminne, które w tym roku odbyły się na boisku w Malechowie.

czytaj więcej »

Porzucone odpady w pasie drogowym

22.08.2017

08:31

1

W dniu 7 sierpnia 2017 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej ujawnili w pasie drogowym drogi gminnej Pękanino - Grabowo miejsce nielegalnego porzucenia odpadów komunalnych w postaci gruzu budowlanego. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przeszukanie miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów (dokumentów) mogących doprowadzić do ustalenia sprawców popełnionego wykroczenia. Trwają czynności wyjaśniające w kierunku ustalenia ewentualnego sprawcy / ów popełnionego wykroczenia.

czytaj więcej »

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i zbierane selektywnie

22.08.2017

08:29

OdpadyW dniu 27 lipca 2017 roku Komendant Straży Gminnej w Malechowie po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających w sprawie wykroczenia określonego w art. 10 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach skierował wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Koszalinie. Właściciel nieruchomości w miejscowości Przystawy nie wyposażył posesji w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (pojemniki przeznaczone na odpady zmieszane oraz odpady zbierane selektywnie).

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

21.07.2017

14:25

zakaz(1)W dniu 14 lipca 2017 r. w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej wspólnie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Sławnie podjęli interwencję wobec osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych, tym razem pod sklepem w miejscowości Borkowo. Dwóch mężczyzn zostało ukaranych grzywną na drodze postepowania mandatowego w związku z popełnieniem wykroczenia o czyn z art.  431 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz jeden w związku z popełnieniem wykroczenia o czyn z art. 141 kodeksu wykroczeń polegających na używaniu słów nieprzyzwoitych w miejscach publicznych. 

Zabezpieczenie Letniej Parady Pojazdów Wojskowych w Malechowie

07.07.2017

07:58

image004

6 lipca br. Straż Gminna w Malechowie zabezpieczała Letnią Paradę Pojazdów Wojskowych, która miała miejsce przy Urzędzie Gminy Malechowo. Na placu pojawiło się wiele ciekawych pojazdów, motocykli i innych militarnych perełek.  

czytaj więcej »

Odpady komunalne w rejonie drogi Gorzyca - Przystawy

23.06.2017

07:38

1

W dniu 22 czerwca 2017 r. pracownicy Straży Gminnej w Malechowie ujawnili wysypisko odpadów komunalnych w postaci części samochodowych - ogumienia. Nieznani sprawcy porzucili odpady w rejonie drogi powiatowej Gorzyca - Przystawy w okolicy ferm wiatrowych. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przeszukanie miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów (dokumentów) mogących doprowadzić do ustalenia sprawców popełnionego wykroczenia.

Śmierdzący odpad

22.06.2017

08:39

Natalia

image001W dniu 24 maja 2017 r. w trakcie wykonywania czynności służbowych Straż Gminna w Malechowie ujawniła w pasie drogowym drogi powiatowej Drzeńsko-Białęcino miejsce nielegalnego składowania odpadów w postaci obornika. W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających ustalono właściciela odpadów, któremu wydano polecenie do natychmiastowego usunięcia porzuconych odpadów. Wykonanie polecenia po jego wcześniejszym sprawdzeniu zostało udokumentowane w postaci dokumentacji fotograficznej.

czytaj więcej »

Nielegalne odprowadzanie nieczystości ciekłych

14.06.2017

09:12

1W dniu 6 czerwca 2017 roku Straż Gminna wspólnie z pracownikiem ochrony środowiska Urzędu Gminy Malechowo przeprowadziła kontrolę wywiązania się mieszkańca miejscowości Borkowo z obowiązku wbudowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. W trakcie kontroli ustalono, że właścicielka nieruchomości nie wywiązała się z wcześniej otrzymanej decyzji, a oprócz tego odprowadza ścieki na teren wspólnoty mieszkaniowej.

czytaj więcej »

Niepanowanie nad zwierzętami

14.06.2017

09:10

image001W związku z coraz częstszymi informacjami napływającymi od mieszkańców, jak i środków masowego przekazu dotyczącymi zdarzeń pogryzienia przez psy, w miesiącu maju 2017 Straż Gminna w Malechowie prowadziła kontrole pod kątem respektowania przez właścicieli czworonogów przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

czytaj więcej »

Zrujnowany budynek w Podgórkach

30.05.2017

08:23

1W dniu 12 maja br. w trakcie wykonywania czynności służbowych Straż Gminna ujawniła zrujnowaną nieruchomość w miejscowości Podgórki. Na podstawie wizualnej lustracji ustalono, że obiekt znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym mogącym stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia przebywających wewnątrz jak i w jego sąsiedztwie.

czytaj więcej »

Odpady komunalne w rejonie drogi Kusice - Ratajki

11.05.2017

07:41

1W dniu 8 maja 2017 roku pracownicy Straży Gminnej w Malechowie ujawnili wysypisko odpadów komunalnych w postaci części samochodowych, ogumienia oraz sprzętu AGD. Nieznani sprawcy porzucili odpady w rejonie drogi powiatowej Kusice - Ratajki. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przeszukanie miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów (dokumentów) mogących doprowadzić do ustalenia sprawców popełnionego wykroczenia.

czytaj więcej »

Akcja "Cała Polska czyta dzieciom"

09.05.2017

12:19

image006Komendant Straży Gminnej w Malechowie - Marek Januszewski uczestniczył w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, która zorganizowana została już po raz dziewiąty w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy z zaangażowaniem wsłuchiwali się ciekawe historie i wiersze.

czytaj więcej »

Pogryzienie psa przez psa

28.04.2017

07:11

pies niedobry jestW dniu 20.04.2017 r. na podległym terenie działania Straży Gminnej w Malechowie w miejscowości Sulechowo doszło do zdarzenia, w wyniku którego pies jednego z właścicieli został pogryziony przez psa innego mieszkańca tej miejscowości. Pies w sposób niekontrolowany wydostał się na zewnątrz niezabezpieczonej nieruchomości i rzucił się na inne zwierzę.

czytaj więcej »

Drogi publiczne po sezonie zimowym

06.04.2017

13:15

1W dniu 4 i 5 kwietnia br. Straż Gminna przeprowadziła kontrolę dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez miejscowości Gminy Malechowo. W związku ze stwierdzeniem niewywiązywania się zarządcy dróg z obowiązku utrzymania czystości i porządku w pasie drogowym, Komendant Straży Gminnej skierował wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie celem spowodowania uprzątnięcia odpadów i zanieczyszczeń zalegających w pasie dróg na ternie Gminy Malechowo.

czytaj więcej »

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

31.03.2017

13:13

2W dniu 3 kwietnia 2017 r. Straż Gminna w ramach zadań doraźnych prowadziła kontrolę miejscowości pod kątem przeprowadzonej na terenie gminy w dniu 30 marca 2017 roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Nie wszyscy mieszkańcy gminy dostosowali się do przepisów i ogłoszenia Urzędu Gminy Malechowo w zakresie miejsca i rodzaju odbieranych odpadów.

czytaj więcej »

Kontrole placów zabaw

24.03.2017

10:31

1Straż Gminna w Malechowie regularnie kontroluje stan placów zabaw. W dniach 15 i 16 marca br. strażnicy skontrolowali stan techniczny placów zabaw oraz ładu i porządku w ich rejonie. Uwagi o stanie technicznym i stwierdzonych usterkach przekazano do komórki właściwej w UG Malechowo, celem ich usunięcia.

czytaj więcej »

Kontrola miejsc nielegalnego spożywania alkoholu

23.03.2017

10:26

d_833abf5c9b057eea143b6a48db9e3611W dniu 13 marca 2017 roku w trakcie kontroli rejonów sklepów spożywczych, pracownicy Straży Gminnej podjęli interwencję wobec osoby spożywającej alkohol w miejscu zabronionym w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Przystawy. Mieszkaniec tej miejscowości został ukarany grzywną na drodze postępowania mandatowego w związku z popełnionym  wykroczeniem o czyn z art. 43 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nielegalne pozbywanie się nieczystości ciekłych

15.03.2017

09:53

1

W dniu 27 lutego 2017 roku Straż Gminna w Malechowie otrzymała zgłoszenie o wypompowaniu nieczystości ciekłych do rowu melioracyjnego w miejscowości Malechówko. Przybyły na miejsce patrol Straży Gminnej wraz z pracownikiem UG Malechowo potwierdził fakt wyprowadzania przewodem rurowym z szamba nieczystości ciekłych, z posesji do rowu melioracyjnego.

czytaj więcej »

Zakaz puszczania psów poza teren prywatny

22.02.2017

12:33

IMG_4591aStraż Gminna w ramach zadań doraźnych prowadzi kontrole miejscowości pod kątem zachowania zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. W dniu 20 lutego br. wobec mieszkańca miejscowości Sulechowo, który nie panował nad zwierzęciem w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo w miejscu publicznym zastosowano sankcję karną w postaci mandatu karnego.

czytaj więcej »

Kontrola akwenów wodnych w ramach "Bezpiecznych Ferii 2017"

15.02.2017

10:30

1W ramach działań „Bezpieczne Ferie 2017” strażnicy Straży Gminnej w Malechowie patrolują rejon zbiorników wodnych. Zamarznięte wody niejednokrotnie są ulubionym miejscem zabaw dzieci, ale również sposobem amatorskiego połowu ryb na lodzie. Szczególnie teraz, kiedy panują zmienne warunki atmosferyczne, a zbiorniki wodne są jeszcze zamarznięte istnieje realne zagrożenie załamania się i utonięcia.

czytaj więcej »

Bezpieczne ferie zimowe

14.02.2017

10:00

image004W dniu 8 lutego 2017 r. w Zespole Szkół w Ostrowcu pracownik Straży Gminnej przeprowadził pogadankę na temat zachowania bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. Celem spotkania było uświadomienie i przybliżenie dzieciom istniejących zagrożeń, z jakimi mogą się spotykać w trakcie ferii zimowych, na podwórku, podczas zabawy fajerwerkami oraz od osoby obcej.

czytaj więcej »

Stan techniczny budynków

01.02.2017

10:52

GrabowoW dniu 26 stycznia w trakcie wykonywania czynności służbowych Straż Gminna ujawniła zrujnowaną nieruchomość w miejscowości Grabowo. Na podstawie wizualnej lustracji ustalono, że obiekt znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym mogącym stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia przebywających wewnątrz jak i w jego sąsiedztwie.

Mając powyższe na uwadze w dniu 30 stycznia 2017 roku Komendant Straży Gminnej w Malechowie skierował kolejne już wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwestii podjęcia stosownych decyzji w przedmiocie stanu technicznego ujawnionego zrujnowanego obiektu tym razem w miejscowości Grabowo.

czytaj więcej »

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Sęczkowie

01.02.2017

10:45

SeczkowoW dniu 25 stycznia 2017 r. do Straży Gminnej w Malechowie dotarła anonimowa informacja o nielegalnym procederze przekształcania odpadów komunalnych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą na terenie miejscowości Sęczkowo. Mając powyższe na uwadze w dniu 26 stycznia 2017 r. Straż Gminna wspólnie z pracownikiem Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej przeprowadziła kontrolę w firmach produkujących wyroby z laminatu. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów.

czytaj więcej »

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Ostrowcu

17.01.2017

09:31

1

W dniu 15 stycznia 2017 roku, jak co roku Straż Gminna w Malechowie uczestniczyła w zabezpieczeniu Gminnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu.

Przed i w trakcie, jak i po zakończeniu imprezy nie odnotowano żadnych incydentów oraz zakłóceń porządku 25 Finału WOŚP.  

Akcja "ZIMA"

12.01.2017

11:34

1W dniu 9 stycznia 2017 roku, w związku z obfitymi opadami śniegu Straż Gminna w Malechowie prowadziła kontrole miejscowości gminy w zakresie wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązku uprzątnięcia bota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. W trakcie kontroli pouczono kilku mieszkańców o ich obowiązkach i zobligowano do natychmiastowego odśnieżenia chodników.

czytaj więcej »

Panowanie nad zwierzęciem w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo w miejscu publicznym

12.01.2017

07:24

1W dniu 3 stycznia 2017 roku w związku ze zgłoszeniem dotyczącym agresywnie zachowującego się psa biegającego bez dozoru właściciela, pracownik Straży Gminnej wspólnie z funkcjonariuszami Policji udali się do miejscowości Ostrowiec. Przeprowadzone czynności, w tym rozpytanie mieszkańców, doprowadziły do ustalenia właściciela zwierzęcia, którym okazał się mieszkaniec tej wsi.

czytaj więcej »

Porzucenie psów

11.01.2017

11:21

image001W dniu 3 stycznia 2017 r. w związku ze zgłoszeniem dotyczącym złych warunków bytowych psów należących do mieszkańca Lasek, pracownik Straży Gminnej i referatu Ochrony Środowiska UG Malechowo w trakcie interwencji stwierdzili, że zwierzęta, których właściciel wyjechał zagranicę, przebywają w bardzo złych warunkach bytowych.

czytaj więcej »

Nielegalne spalanie odpadów pochodzących z przeprowadzonej rozbiórki dachu.

27.12.2016

11:51

ostrowiecW dniu 23 grudnia 2016 roku Straż Gminna w Malechowie w trakcie wykonywania czynności służbowych podjęła interwencję w stosunku do mieszkańca Ostrowca, który w rejonie swojej posesji spalał odpady pochodzące z rozbórki dachu budynku, czym dopuścił się nielegalnego termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów tj. o czyn z art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku o odpadach. Sprawca wykroczenia został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego i zobowiązany do uprzątnięcia wypalonych odpadów.

czytaj więcej »

Stan techniczny budynków

27.12.2016

11:45

podgorkiW dniu 20 grudnia 2016 roku Komendant Straży Gminnej w Malechowie skierował kolejne już wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwestii podjęcia stosownych decyzji w przedmiocie stanu technicznego ujawnionych zrujnowanych obiektów tym razem w miejscowości Podgórki.

czytaj więcej »

Nielegalne termiczne przekształcanie odpadów komunalnych na terenie posesji

19.12.2016

11:30

1W dniu 15 grudnia 2016 roku Komendant Straży Gminnej w Malechowie w związku z odmową przyjecia mandatu karnego po przeprowadzeniu czynności wyjasniajacych skierował wnioske o ukaranie do Sadu Rejonowego w Koszalinie wobec sprawcy wykroczenia polegajacego na termicznym przekształcaniu odpadów komunalnych poza spalarniami odpadów. Kolejne tego typu wykroczenie miało miejsce w miejscowości Niemica na posesji sprawcy wykroczenia.

czytaj więcej »

Spalanie odpadów zielonych

13.12.2016

14:15

1W dniu 14 listopada 2016 roku Straż Gminna ujawniła na terenie przedsiębiorstwa funkcjonującego w gminie Malechowo, nielegalne spalanie odpadów komunalnych w postaci poprodukcyjnych odpadów zielonych. Ponowna przeprowadzona kontrola w dniu 22 listopada 2016 roku po wcześniejszym pisemnych wystąpienie do przedsiębiorstwa nie przyniosła skutku i w dalszym ciągu trwał proceder nielegalnego spalania odpadów.

czytaj więcej »

Nielegalne wypalanie przewodów elektrycznych

13.12.2016

12:16

1W dniu 8 grudnia 2016 roku Straż Gminna w Malechowie w trakcie wykonywania czynności służbowych podjęła interwencję w stosunku do mieszkańca Bartolina, który w rejonie swojej posesji wypalał przewody elektryczne, czym dopuścił się nielegalnego termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów, tj. o czyn z art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku o odpadach.

czytaj więcej »

Nielegalne wysypisko odpadów komunalnych w rejonie Lasek

01.12.2016

14:39

1W dniu 29.11.2016 r. Straż Gminna w Malechowie prowadziła czynności wyjaśniające w sprawie ujawnienia wysypiska odpadów komunalnych na drodze gminnej w rejonie miejscowości Laski. Z wstępnych ustaleń wynika, że sprawca wykroczenia pozbył się odpadów pochodzących z posesji, na której prowadzone były prace porządkowe.

czytaj więcej »

Porzucone odpady budowalne na drodze powiatowej Karwice - Ostrowiec

17.11.2016

12:53

IMG_4366W dniu 17 listopada br. w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej ujawnili na poboczu drogi powiatowej Karwice - Ostrowiec miejsce nielegalnego porzucenia odpadów komunalnych (budowalnych w postaci glazury i części sanitarnych) zapakowanych w papierowe worki po kleju budowalnym.

czytaj więcej »

Użyczenie fotolasera

17.11.2016

09:06

1W dniu 8 listopada br. wójt Radosław Nowakowski wraz z Komendantem Straży Gminnej w Malechowie - Markem Januszewskim, przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie - Zbigniewa Dankowskiego fotolaser. W związku ze zmianami w przepisach prawa polegającymi na odebraniu uprawnień do kontroli prędkości ruchu drogowego Strażom Gminnym z dnia 01.01.2016 r., zdecydowano się na użyczenie laserowego urządzenia do pomiaru prędkości Komendzie Powiatowej w Sławnie.

czytaj więcej »

Spalanie odpadów komunalnych

10.11.2016

07:47

1W dniu 8 listopada br. Straż Gminna w Malechowie podjęła interwencję w stosunku do mieszkanki Przystaw, która w rejonie posesji spalała odpady komunalne, m. in. kable, opony, plastikowe opakowania. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym o czyn z art. 191 Ustawy o odpadach.

Akcja „Znicz”

09.11.2016

12:25

1aW dniu 1 listopada 2016 r. Straż Gminna wspólnie z funkcjonariuszem KPP Sławno uczestniczyli w policyjnej akcji „Znicz” 2016 na terenie Gminy Malechowo. Wspólny patrol funkcjonariusza Policji i Straży Gminnej można było spotkać w pobliżu cmentarzu zlokalizowanych w miejscowościach Malechowo, Niemica, Sulechówko, Ostrowiec.

czytaj więcej »

Wysypisko części samochodowych

07.11.2016

09:55

1W dniu 31 października 2016 roku w trakcie prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawie porzucenia odpadów komunalnych w rejonie drogi Podgórki - Uniesław pracownicy Straży Gminnej w Malechowie ujawnili na drodze gminnej w rejonie miejscowości Uniesław kolejne wysypisko części samochodowych, prawdopodobnie pochodzących i porzuconych wcześniej przez tych samych sprawców, a ujawnione w dniu 20 października br.

czytaj więcej »

Porzucony sprzęt AGD w rejonie parkingu leśnego

28.10.2016

12:19

1aW dniu 28 października br. w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej ujawnili w rejonie parkingu leśnego w miejscowości Malechowo, nielegalnie porzucony sprzęt AGD w postaci dwóch lodówek oraz wewnętrznych części karoserii pojazdu samochodowego. Trwają czynności wyjaśniające w kierunku ustalenia ewentualnego sprawcy/ów/ popełnionego przestępstwa.

czytaj więcej »

Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Sławnie i Straży Gminnej w Malechowie

28.10.2016

12:15

DSC04937Podczas spotkania z policjantką oraz przedstawicielem Straży Gminnej w Malechowie, które odbyło się 27 października br. w Szkole Podstawowej  im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie została omówiona  kwestia bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze. Sierżant sztabowy - Iwona Ordak oraz  Piotr Hamplewski - przedstawiciel Straży Gminnej w Malechowie debatowali z dziećmi na temat stosownego zachowania się podczas oczekiwania na autobus szkolny, w drodze do szkoły oraz powrotu z niej, szczególnie w okresie jesienno-zimowym oraz właściwym zachowaniu się w środkach lokomocji.

czytaj więcej »

Odpady komunalne w rejonie drogi Podgórki - Uniesław

24.10.2016

10:51

1

W dniu 20 października 2016 roku pracownicy Straży Gminnej w Malechowie ujawnili wysypisko odpadów komunalnych w postaci części samochodowych, ogumienia oraz sprzętu AGD. Nieznani sprawcy porzucili odpady w rejonie drogi gminnej Podgórki - Uniesław. Na miejscu przeprowadzili oględziny i przeszukanie miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów (dokumentów) mogących doprowadzić do ustalania sprawców popełnionego wykroczenia.

czytaj więcej »

Porzucone odpady budowlane w parku leśnym

12.10.2016

15:09

1W dniu 11 października br. w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej ujawnili na terenie parku leśnego w Kusiach miejsce nielegalnego porzucenia odpadów komunalnych - budowlanych (w postaci styropianu i wełny budowalnej) zapakowanych w 21 czarnych, foliowych worków. Trwają czynności wyjaśniające w kierunku ustalenia ewentualnego sprawcy/ów popełnionego wykroczenia.

czytaj więcej »

Ochrona środowiska

12.10.2016

07:41

2W dniu 10 października br. Komendant Straży Gminnej w Malechowie skierował wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie dotyczące zanieczyszczenia środowiska przez gorzelnię w miejscowości Sulechówko. Podstawą wystąpienia były informacje od mieszkańców oraz lustracja terenu w rejonie zakładu.

czytaj więcej »

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

13.09.2016

11:14

ZAKAZ_ALKOHOLUW dniu 12 września 2016 r. w trakcie wykonywania czynności służbowych, pracownicy Straży Gminnej, podjęli interwencję wobec osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych, tym razem pod sklepem w miejscowości Przystawy. Jeden z mężczyzn został ukarany grzywną na drodze postępowania mandatowego w związku z popełnieniem wykroczenia o czyn z art. 431 ustawy z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

czytaj więcej »

Niestosowanie się do znaków drogowych

09.09.2016

11:03

2aW dniu 8 września 2016 r. Komendant Straży Gminnej w Malechowie, po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających w sprawie wykroczenia drogowego określonego w art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń, polegającego na niestosowaniu się do znaku B-36 - zakaz zatrzymywania się, skierował wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Koszalinie.

czytaj więcej »

Niepanowanie nad zwierzętami

08.09.2016

10:00

1aW dniu 7 września br. w związku z kolejnym zgłoszeniem mieszkańców miejscowości Malechowo pracownicy Straży Gminnej udali się na łąki w rejonie cmentarza komunalnego, gdzie ujawnili pozostawione bez dozoru błąkające się psy. Przeprowadzone czynności, w tym rozpytanie, doprowadziły do ustalenia właściciela zwierząt, którym okazała się mieszkaniec Malechowa.

czytaj więcej »

Bezpieczna droga do szkoły

02.09.2016

08:29

1Wraz z początkiem roku szkolnego wzrasta natężenie ruchu drogowego, zwłaszcza w pobliżu szkół. Ze względu na szereg niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym, jak co roku strażnicy Straży Gminnej w Malechowie, działając w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, podejmują działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa.

czytaj więcej »

Stan techniczny budynków

01.09.2016

07:27

2sgW dniu 30 sierpnia 2016 roku Komendant Straży Gminnej w Malechowie skierował kolejne już wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwestii podjęcia stosownych decyzji w przedmiocie stanu technicznego ujawnionych, zrujnowanych obiektów - tym razem w  miejscowości Podgórki.

czytaj więcej »

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

31.08.2016

07:11

1sgW miesiącu maju 2016 roku Straż Gminna ujawniła trzy karoserie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Miało to miejsce w Przystawach. Właściciel pojazdów został zobowiązany do przekazania ich do przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. W związku z zaniechaniem przekazania karoserii do punktu zbierania pojazdów, Komendant Straży Gminnej w Malechowie po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, w dniu 01.09.2016 roku skierował wniosek o ukaranie sprawcy wykroczenia do Sądu Rejonowego w Koszalinie o czyn z art. 48 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

czytaj więcej »

Odnaleziony pies

16.08.2016

14:55

1W dniu 16 sierpnia br. w rejonie siedziby Urzędu Gminy Malechowo odnaleziono błąkającego się psa. W wyniku czynności podjętych przez Straż Gminną w Malechowie ustalono właściciela zwierzęcia - mieszkańca miejscowości Malechowo, któremu przekazano zgubionego psa.  

Kolejny zrujnowany budynek

12.08.2016

14:33

1W miesiącu sierpniu Straż Gminna w trakcie wykonywania czynności służbowych ujawniła kolejną zrujnowaną nieruchomość, tym razem na ternie miejscowości Darskowo. Na podstawie lustracji ustalono, że obiekt znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym mogącym stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających wewnątrz jak i w jego sąsiedztwie.

czytaj więcej »

Zajęcia w świetlicach

09.08.2016

10:00

1W okresie wakacyjnym pracownicy Straży Gminnej w Malechowie regularnie odwiedzają świetlice wiejskie, w których prowadzone są zajęcia dla dzieci przebywających na terenie Gminy Malechowo. Wizyty nie ograniczają się jedynie do działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku w rejonie świetlic, ale także mają na celu edukację i przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa w trakcie przemieszczania się po drogach publicznych, bezpieczeństwa dzieci na co dzień, korzystania z drogi oraz zasad ruchu drogowego w kontekście poruszania się rowerem.

Numery porządkowe

02.08.2016

15:02

1W dniach od 11 do 29 lipca br. Straż Gminna w Malechowie objęła kontrolą miejscowości Gminy Malechowo pod kątem wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu lub utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

czytaj więcej »

Monitoring akwenów wodnych w ramach akcji "Bezpieczne wakacje 2016"

27.07.2016

15:03

1W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie wypoczynku pn. „Bezpieczne wakacje 2016” Straż Gminna w Malechowie prowadzi stały monitoring akwenów wodnych, kontrolę ładu i porządku w tych rejonach ze zwróceniem uwagi na dzikie kąpieliska na wodach jezior i rzek przebiegających przez obszar gminy.

czytaj więcej »

Odpady komunalne w rejonie drogi Niemica - Grabowo

20.07.2016

13:26

niemica zajawkaW dniu 8 lipca br. w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej w Malechowie ujawnili kolejne już wysypisko odpadów komunalnych w postaci części samochodowych. Tym razem miejscem porzucenia był teren leśny należący do Lasów Państwowych w rejonie drogi powiatowej Niemica - Grabowo.

 

czytaj więcej »

Odpady zielone porzucone w Karwicach

08.07.2016

12:06

1W dniu 4 lipca br. w trakcie wykonywania czynności służbowych Straż Gminna w Malechowie ujawniła miejsce nielegalnego porzucania odpadów komunalnych (w postaci odpadów zielonych) na drodze gminnej w miejscowości Karwice. Odpady były spalone wbrew zakazom określonym w Ustawie o odpadach.  W toku przeprowadzonych czynności ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym, a następnie na mocy wydanego polecenia zobowiązany do posprzątania porzuconych odpadów.

Nielegalne wysypisko odpadów komunalnych

05.07.2016

06:08

1W dniu 28 czerwca br. Straż Gminna w Malechowie po raz kolejny ujawniła nielegalne wysypisko odpadów komunalnych w postaci części samochodowych. Tym razem miejsce porzuconych odpadów to okolice miejscowości Białęcino. Trwają czynności wyjaśniające w kierunku ustalenia sprawcy wykroczenia. Z wstępnych ustaleń wynika, że sprawcami porzucenia odpadów mogą być mieszkańcy gminy Słupsk.

 

 

Odkryto kolejne wysypisko śmieci

31.05.2016

15:01

image001W dniu 30 maja br. mieszkaniec Koszalina ujawnił nielegalne wysypisko odpadów komunalnych na terenie gminy Malechowo w obrębie miejscowości Niemica. Na miejsce udali się pracownicy Straży Gminnej w Malechowie, którzy potwierdzili fakt zalegania porzuconych odpadów w postaci części samochodowych. Jest to już trzecie tego typu zdarzenie zaistniałe na podległym terenie działania Straży Gminnej w Malechowie w okresie ostatnich dwóch miesięcy. Trwają czynności wyjaśniające w celu ustalenia sprawcy wykroczenia.

Bezdomne psy

23.05.2016

13:29

image003

W dniu 6 maja 2016 roku w związku ze zgłoszeniem mieszkańców miejscowości Żegocino, pracownicy Straży Gminnej wspólnie z lekarzem weterynarii odłowili bezdomnego psa błąkającego się około tygodnia w rejonie wskazanej miejscowości. Przeprowadzone czynności w tym rozpytanie mieszkańców nie doprowadziły do ustalenia właściciela zwierzęcia. Po wykonaniu niezbędnych czynności przez lekarza weterynarii, piesek został przetransportowany do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Istotnym problemem nie tylko na terenie naszej gminy  były i są zwierzęta biegające  samopas lub pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych, a w szczególności dotyczy to psów bezdomnych. Zgodnie z zawieraną umową dotycząca wykonywania usług weterynaryjnych na rzez Gminy Malechowo, strażnicy w okresie swojej działalności uczestniczyli wspólnie z lekarzem weterynarii w odłowieniu 179 psów.

Straż Gminna interweniowała w Niemicy

17.05.2016

10:12

image001W dniu 11 maja br. w trakcie wykonywania czynności służbowych Straż Gminna w Malechowie ujawniła miejsce nielegalnego porzucania odpadów komunalnych (w postaci odpadów drewnianych) w parku w Niemicy. W toku przeprowadzonych czynności ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym, a następnie na mocy wydanego polecenia zobowiązany do posprzątania porzuconych odpadów.

Nielegalne wysypisko śmieci w Kusicach

18.04.2016

10:16

image001W dniu 15 kwietnia br. w trakcie wykonywania czynności służbowych Straż Gminna w Malechowie ujawniła na terenie leśnym w obrębie miejscowości Kusice nielegalne wysypisko śmieci w postaci odpadów (części samochodowych). Na obecnym etapie trwają czynności wyjaśniające w celu ustalenia sprawcy tego procederu.

Ujawniono kolejne nielegalne wysypisko

12.04.2016

13:37

image001Straż Gminna nadal walczy z procederem nielegalnego zaśmiecania terenu naszej gminy. Tym razem ujawniono stertę śmieci nieopodal Jeziora Chróstno w Pękaninie. Przypuszczamy, że osoba, która wyrzuciła śmieci dotarła do tego miejsca drogą prowadzącą do wiatraków. Na obecnym etapie prowadzonego postępowania w sprawie o wykroczenie, trwają czynności wyjaśniające, które obejmują swoim zasięgiem także czynności procesowe poza obszarem działania Straży Gminnej w Malechowie.

Interwencja Straży Gminnej w Przystawach

25.03.2016

07:13

image001

Dnia 8 marca br. w trakcie wykonywania czynności służbowych Straż Gminna w Malechowie ujawniła trzy nielegalne wysypiska śmieci w rejonie drogi gminnej Przystawy - Grabowo, prowadzącej do stawów po byłej kopalni wapnia. Na obecnym etapie prowadzonego postępowania w sprawie o wykroczenie, trwają czynności wyjaśniające obejmujące swoim zasięgiem także czynności procesowe poza obszarem działania Straży Gminnej w Malechowie. Komendant Straży Gminnej wniósł o udzielenie niezbędnej pomocy w tym zakresie do komendanta straży właściwej dla miejsca wykonania czynności.

 

Interwencja Straży Gminnej w Karwicach

22.03.2016

14:47

image001W marcu br. Straż Gminna w Malechowie ujawniła miejsce nielegalnego porzucenia odpadów komunalnych w rejonie drogi prowadzącej do farm wiatrowych w miejscowości Karwice. Przeprowadzone czynności wyjaśniające doprowadziły do ustalenia sprawcy wykroczenia, który został ukarany mandatem karnym, a następnie zobowiązany do posprzątania i wywiezienia odpadów na wysypisko śmieci.

Place zabaw skontrolowane

16.02.2016

12:24

1W dniu 16.02.2016 r. strażnicy Straży Gminnej w Malechowie przeprowadzili kontrolę stanu technicznego placów zabaw oraz ładu i porządku w ich rejonie. Uwagi o stanie technicznym i stwierdzonym uszkodzeniach przekazano do komórki właściwej w UG Malechowo celem ich usunięcia.

Zrujnowane budynki

15.02.2016

13:36

image001W miesiącu lutym Straż Gminna w Malechowie trakcie wykonywania czynności służbowych ujawniła dwie zrujnowane nieruchomości na terenie miejscowości Malechowo i Grabowo. Na podstawie wizualnej lustracji ustalono, że obiekty znajdują się w nieodpowiednim stanie technicznym mogącym stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowie osób przebywających wewnątrz jak i w jego sąsiedztwie.

czytaj więcej »

Kolejna interwencja Straży Gminnej

27.07.2015

10:08

Natalia Kaczmarska

IMG_20150716_144434-002Problem nielegalnych wysypisk na terenie naszej gminny jest w dalszym ciągu aktualny i stanowi duży problem dla współżycia lokalnej społeczności. W dniu 07 lipca br. strażnicy gminni z Malechowa odkryli nowe miejsce nielegalnego porzucenia odpadów komunalnych, tym razem w miejscowości Sęczkowo. Odpady w postaci tzw. ”eternitu” zostały porzucone na skarpie zbiornika wodnego a następnie w ciągu kilku następnych dni przysypane warstwą ziemi. Straż gminna Malechowo podjęła działania zmierzające do ustalenia i ukarania sprawcy wykroczenia. Kolejnym problemem w gminie Malechowo jest nielegalnie termiczne przekształcanie odpadów komunalnych. 16 lipca br. Straż Gminna w Malechowie podjęła interwencję  w stosunku do mieszkańca Lasek, który w miejscowości Niemica spalał odpady komunalne m.in.: folie, węże ogrodowe oraz plastikowe opakowania. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym.

Walka Straży Gminnej ze śmieciami

22.06.2015

14:50

Natalia Kaczmarska

image002W okresie trzech ostatnich miesięcy Straż Gminna w Malechowie ujawniła nielegalne miejsca pozbywania się odpadów komunalnych w miejscowościach: Grabowo, Sulechówko oraz Malechowo. W trakcie postepowania wyjaśniającego strażnicy ustalili sprawców wykroczeń. Trzech z nich zostało ukaranych mandatami karnymi, otrzymali oni polecenia uprzątnięcia porzuconych odpadów. Przeprowadzone czynności wyjaśniające w stosunku do jednego ze sprawców wykroczenia dały podstawy do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Koszalinie, który w trybie wyroku nakazowego ukarał sprawcę wykroczenia grzywną w wysokości 1150 zł.

 

  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

FolderPromocyjnyIkonka

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

logo-ue-flaga

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku