herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

!

24.03.2020

09:00

1(1)

!!

23.03.2020

07:56

Natalia

Komuniktat www

!

13.03.2020

10:57

2(2)

12.03.2020

11:18

5(1)

Jarmark ODWOŁANY

10.03.2020

13:37

1

Charakterystyka siedlisk i drzewostanów

09.01.200711:51

Lasy są nierównomiernie rozmieszczone na terenie gminy. Do najmniej zalesionego obszaru należy północna część gminy, kompleksy leśne części środkowej pokrywają niewielkie powierzchnie związane głównie ze strefą krawędziową i dnem doliny rzeki Grabowej. Natomiast południowo-zachodnie oraz wschodnie i południowo-wschodnie obszary gminy charakteryzują się występowaniem dużych i stosunkowo zwartych kompleksów leśnych, łączących się z rozległymi kompleksami lasów rozciągających się w kierunku na południowy wschód i południowy zachód od granic gminy.

Pod względem struktury siedlisk leśnych teren gminy jest również bardzo zróżnicowany. W południowo-zachodniej części gminy przeważają uboższe siedliska boru mieszanego świeżego oraz boru świeżego, miejscami w mozaikowatym układzie z niewielkimi powierzchniami żyźniejszych siedlisk lasu mieszanego oraz lasu świeżego. W tej części terenu gminy zwraca uwagę znaczny udział siedlisk pochodzenia porolnego.

Wśród siedlisk leśnych południowej części gminy dominują żyzne siedliska: przede wszystkim lasu mieszanego świeżego, zajmujące duże powierzchnie wzniesień i pagórów morenowych. W strefie krawędziowej doliny Grabowej oraz doliny Rakówki (na wschodzie), siedliska lasu mieszanego świeżego tworzą kompleksy z siedliskami lasu świeżego. Wśród siedlisk wymienionych obszarów stref zaznacza się niewielki udział siedlisk o charakterze porolnym. Z dolinami rzek wiąże się występowanie niewielkich powierzchni siedlisk hydrogenicznych: olsów, olsów jesionowych, lasu wilgotnego i lasu bagiennego.

Generalnie na terenie gminy dominują siedliska żyzne lasu mieszanego świeżego oraz lasu świeżego. Badania glebowo-siedliskowe przeprowadzone na terenach wszystkich nadleśnictw, przy okazji sporządzania planów urządzania lasów, potwierdziły wzrost udziału tego typu siedlisk. Wysoka ich zasobność stwarza potencjalne możliwości hodowli cennych, lecz wymagających gatunków drzew liściastych, jak buk i dąb. Pomimo to, w drzewostanach gminy dominuje sosna. Występuje na powierzchni wszystkich typów siedlisk, z wyjątkiem olsu. Jako gatunek panujący zajmuje ok.66% powierzchni wszystkich drzewostanów. Drugim gatunkiem jest buk ok.15%, świerk ok.5%, dąb ok.4%, brzoza 5,5% oraz olsza 4,5%. Największe powierzchnie drzewostanów bukowych litych oraz mieszanych z dębem i sosną skoncentrowane są w południowo-wschodniej części gminy. W tej części jest także najwięcej starodrzewów bukowych - w wieku do 150 lat (VIII klasa wieku).

Dominacja sosny, duży udział świerka oraz brzozy w drzewostanach na żyznych siedliskach wskazuje na niezgodność drzewostanów z typem siedliska i obniża stopień wykorzystania potencjalnej możliwości siedlisk. W zależności od wielkości domieszki gatunków szpilkowych w drzewostanach, określa się stopień niezgodności drzewostanów z siedliskiem oraz zniekształcenie siedliska na danej powierzchni. Największe powierzchnie siedlisk zniekształconych występują w obrębie typów: las mieszany świeży, las świeży oraz bór mieszany świeży, szczególnie dotyczy to siedlisk pochodzenia porolnego, na których utworzono monokultury sosnowe. Niezgodność drzewostanów z siedliskiem występuje najczęściej w obrębie żyznych siedlisk lasu mieszanego i lasu świeżego, na siedliskach uboższych typu boru mieszanego świeżego, drzewostany wykazują częściową zgodność. Do zgodnych z typem siedliska należą przede wszystkim drzewostany na siedliskach wilgotnych i bagiennych, w tym lasowe i borowe oraz olsu i lasu łęgowego.

Występujące na terenie gminy stosunkowo duże powierzchnie drzewostanów niezgodnych z typem siedliska wiążą się z charakterem gospodarki leśnej funkcjonującej w okresie sprzed przyjęcia polityki ekologicznej przez Polskę i ustawowego określenia zasad zrównoważonego rozwoju lasów. Dokładne analizy glebowo-siedliskowe zarówno na obszarach leśnych uprzednio zarządzanych przez nadleśnictwa, jak również przejętych w późniejszych okresach z różnych zasobów, wskazują na konieczność działań w kierunku stopniowej przebudowy dużych powierzchni drzewostanów w celu uzyskania ich zgodności z siedliskiem.

  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

FolderPromocyjnyIkonka

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

logo-ue-flaga

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku