herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

12.05.2020

13:50

1(1)

!

24.03.2020

09:00

1(1)

-

13.03.2020

11:45

SlideshowDomKulturyMalechowo

!

13.03.2020

10:57

2(2)

12.03.2020

11:18

5(1)

Laski [Latzig]

12.01.200710:10

zarys historii: 4.gifWieś o metryce średniowiecznej. W XIV wieku była lennem rodu von Natzmer. Około 1500 roku lenno zostało podzielone pomiędzy rodzinę Natzmer i rodzinę Podewilsów. Począwszy od XVI wieku następowały dalsze podziały i bardzo częste zmiany właścicieli, którymi były rody: von Ramel, Köller, Münchow, Below i von Kleist. Po Wojnie Północnej (1700-1721), sytuacja własnościowa ustabilizowała się i właścicielami zostali Podewilsowie z Krągu. Z ich inicjatywy powstał we wsi zespół dworski z pałacem, który spłonął w 1892 r. W 1828 roku majątek został sprzedany rodzinie Neumann. W 1855 r. właścicielem był Otto Liman, następnie w latach 1861-1921 rodzina Glagau. Rodzina ta w latach 1905-1907 wybudowała nowy pałac na miejscu spalonego. W 1928 r. właścicielką była Elen Ermekeil, a majątek liczył 1017 ha gruntów. We wsi znajdowały się ponadto dwa małe majątki, liczące 46 i 47 ha, a należące do Augusta Garbe i Emila Garbe. W 1939 roku główny majątek w randze rycerskiego, liczący 1009 ha gruntów, należał do Heinricha Rittera von Xylander, który nabył go na drodze ożenku z córką Maxa von Glagau. Po 1945 roku na gruntach majątku i w zespole podworskim utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. Istniejący dwór rozebrano po 1945 roku. Aktualnie wieś liczy 222 mieszkańców.

położenie, fizjografia terenu, krajobraz: 5 km na południe od Lejkowa, przy drodze lokalnej łączącej Borkowo i Jacinki; około 6 kilometrów na południe od Borkowa, najbardziej na południe gminy Malechowo. Nieznacznie pofałdowane tereny pól i łąk otaczające Laski od strony wschodniej5.gif łączą się poprzez park dworski z terenami lasów po zachodniej stronie drogi. Wyraźne jest też pierwotne rozdzielenie funkcji i rodzaju zabudowy gdzie północno-wschodnią część zajmował  kompleks dworu z folwarkiem, a położoną na południe względem niej zabudową mieszkaniową pracowników folwarcznych. Omijająca Laski od wschodu linia kolejowa łukiem zbliżającym się do zaplecza południowej części folwarku, gdzie umiejscowiona była stacja nie ma szczególnego znaczenia w kompozycji miejscowości.

układ wsi: zabudowa i zagospodarowanie terenu wzdłuż obu stron drogi, jednak o zróżnicowanych funkcjach i formach wykluczają możliwość kwalifikacji całości jako wsi ulicowej; miejscem ciążenia może być rejon sklepu i pomnika, zlokalizowanych po wschodniej stronie wsi, przy drodze prowadzącej na podwórze gospodarcze folwarku. Pojedyncze gospodarstwa przy drodze prowadzącej w stronę cmentarza nie mają walorów jednorodnego zespołu i forma ich rozplanowania jest luźna Blokowa zabudowa mieszkaniowa ustawiona wzdłuż drogi pozornie zachowała zasadę obudowy drogi.

zabudowa mieszkalna i gospodarcza: historyczna skromna zabudowa mieszkalna wraz z niewielkimi budynkami gospodarczymi na jej zapleczu, znajduje się w południowej części wsi, w północnej uzupełniona została współczesną zabudową blokową na terenie obrzeży dawnego parku dworskiego i na tej samej wysokości po drugiej jej stronie. Skala i forma architektoniczna nowego zespołu całkowicie i w wyjątkowo negatywny sposób zdominowała wnętrze wsi. Zabudowa gospodarcza dawnego folwarku nadal obudowuje obszerne podwórze, ale ponieważ została odsunięta od drogi głównej nie może stanowić dostatecznie silnej jakościowej przeciwwagi dla współczesnych realizacji. Dwór został rozebrany po 1945 roku.

3.gifobiekty sakralne: krzyż przydrożny południowym skraju wsi, po północno-wschodniej stronie skrzyżowania głównej drogi przechodzącej przez wieś i drogi prowadzącej do Sowna

obiekty przemysłowe: dawny budynek mleczarni (ewidencja konserwatorska)

założenia folwarczne i dworskie: z pierwotnego zespołu dworsko-parkowego z folwarkiem i kolonią domków mieszkalnych zachował się park wraz zespołem zabudowy folwarcznej. Najstarszymi zachowanymi budynkami z przełomu XIX/XX wiek są: czworak nr 17, mur. i pomieszczenie gospodarcze czworaka nr 19. Pozostałe obiekty powstały w latach 20-tych XX w.: dwie stodoły, drewniane, ok.1925 r., spichlerz/obora, mur., ok. 1920 r., obora, mur., ok.1920 r., dom nr 1, dawna mleczarnia, mur., ok. 1920 r., czworak nr 3, mur., ok.1920 r., domy nr 11, 12, 14, 21 i 22, mur., ok. 1920 r. (ewidencja konserwatorska).

zieleń komponowana, parki, cmentarze:
Park dworski zaprojektowany jako angielski na terenie o urozmaiconym ukształtowaniu powstał w połowie XIX wieku, o powierzchni 11,24ha, nr rej. 941 z dnia 15.02.1977r. Od strony zachodniej granicę parku wyznacza przebieg drogi Borkowo-Polanów, wzdłuż której zachowały się odcinki muru kamienno-ceglanego. Od południa i południowego wschodu park graniczy z zabudową folwarczną i sadem a od północnego wschodu sąsiaduje z terenem upraw rolnych i kompleksem leśnym. Z dawnego rozplanowania parku przetrwało niewiele elementów: układ alei dojazdowej wiodącej do dworu oraz odcinek dawnej alei obwodowej. Rezydencja znajdowała się w południowo-wschodniej części parku na tarasowato ukształtowanym lekkim wyniesieniu terenu. Obecnie w tym miejscu znajduje się niewielki plac z fragmentem kamiennej podmurówki (d. podjazd do dworu?) który od południa sąsiaduje z podwórzem folwarcznym i sadem. W drzewostanie parkowym występują gatunki rodzime z najstarszymi okazami buka, wiązu, lipy i świerka. Brak systematycznych prac pielęgnacyjnych, rozbiórka dworu - głównego elementu układu przestrzennego założenia parkowego, wprowadzenie współczesnej zabudowy mieszkalnej i towarzyszącej gospodarczej w południowo zachodniej części parku oraz samowolna wycinka okazów starych drzew spowodowały zatarcie stylowej kompozycji angielskiego ogrodu-parku.
Cmentarz wiejski, d. ewangelicki o powierzchni 0,45ha, założony w połowie XIXw. Oddalony na północny zachód od zabudowy wsi na zalesionym wzgórzu otoczonym polami upraw rolnych. Dojazd śródpolną drogą gruntową z aleją klonu, jaworów i platanów i łączącą się z nią szeroką drogą gruntową o zadarnionej nawierzchni z aleją buków. Cmentarz zachował czytelne granice wyznaczone pozostałościami kamiennej podmurówki dawnego ogrodzenia. Układ kwater został zatarty, natomiast na całym obszarze cmentarza zachowały się zarysy mogił, fragmenty nagrobków: kamienne podstawy nagrobków, żeliwne fragmenty krzyży i ogrodzeń. Z dawnego drzewostanu cmentarza zachowały się okazy dębu i świerka, w runie: barwinek kurdybanek, niezapominajka i konwalia. Teren cmentarza porastają samosiewy drzew i krzewów. (Karta cmentarza, H.Grecki 1989r.)
Zieleń komponowana:
od strony płn.- do Borkowa, wjazd do wsi z aleją budowaną drzewami brzozy i jaworu,
- od strony płd.- do Kręgu, droga obsadzona aleją lipową,
- polna droga łącząca Laski z Sierakowem o nawierzchni gruntowej z aleją klonu, jaworów i platanów,
- droga dojazdowa do nieczynnego cmentarza z aleją buków, pomnik przyrody - orzeczenie nr 128/96 Dziennik Urzędowy Województwa Koszalińskiego Nr 2 z dnia 12.01.1996r., poz.7

stan zachowania: walory wsi, organizujące całą przestrzeń uległy zniszczeniu lub poważnej dewaloryzacji, praktycznie wykluczając przeprowadzenie renowacji w pełnym zakresie. Dokonana bez skrupułów inwestycja związana z budową blokową oraz towarzyszące jej zaplecze gospodarcze na tyłach tej zabudowy nie tylko doprowadziły do degradacji założenia, zmian parcelacyjnych, dewastacji parku podworskiego, ale i pozostaje stałym zagrożeniem dla zespołu. Wycinka drzew, wznoszenie nowych obiektów architektonicznych i dokonywana rozbiórka zachowanych śladów dawnego zagospodarowania terenu (kamiene podmurówki dawnego podjazdu, czy ogrodzenia oddzielającego część parkową od folwarcznej) są działaniami bieżącymi świadczącymi o braku związku emocjonalnego z miejscem zamieszkania.

stanowiska archeologiczne: z obszaru wioski pochodzą 2 stanowiska archeologiczne, na których zarejestrowano 2 ślady osadnicze z okresu średniowiecza.

  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

FolderPromocyjnyIkonka

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

logo-ue-flaga

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku