herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

12.05.2020

13:50

1(1)

!

24.03.2020

09:00

1(1)

-

13.03.2020

11:45

SlideshowDomKulturyMalechowo

!

13.03.2020

10:57

2(2)

12.03.2020

11:18

5(1)

Warunki geologiczne i glebowe

04.01.200709:57

W obrębie gminy Malechowo górną, powierzchniową warstwę, budują utwory czwartorzędowe, zalegające na seriach trzeciorzędowych. Miąższość utworów czwartorzędowych sięga od kilkudziesięciu do ponad 100 m i wzrasta w kierunku południowym. Utwory czwartorzędowe to osady lodowcowe i wodnolodowcowe plejstoceńskie oraz osady rzeczne, jeziorne i bagienne holocenu. Utwory lodowcowe i wodnolodowcowe występujące bezpośrednio przy powierzchni najczęściej związane są z ostatnią, pomorską fazą zlodowacenia północnopolskiego. W obrębie gminy stwierdza się też występowanie przy powierzchni utworów starszych, związanych z fazą poznańsko - dobrzyńską głównego zlodowacenia. I tak, północną, morenową, przeważnie równinną część gminy budują gliny zwałowe, przewarstwione warstwami piaszczystymi. Powszechnie przy powierzchni występuje tutaj glina piaszczysta - z głazikami, z domieszką pyłów. Miejscami, w zagłębieniach, w dolinach, na podkładzie glin zalegają osady młodsze - holoceńskie torfy. W części krawędziowej wysoczyzn, w krawędziach współczesnych dolin rzecznych oraz na starych szlakach odpływu wód lodowcowych odsłaniają się utwory wodnolodowcowe - piaski, żwiry ( m.in. na krawędzi wysoczyzny w okolicach Święcianowa, gdzie udokumentowano złoże kruszywa naturalnego). W dolinie Grabowej utwory fluwioglacjalne i osady gliniaste przykrywają torfy. W obrębie doliny występują osady węglanowe, na bazie których udokumentowano złoża kredy jeziornej. W południowej części, słabiej skonfigurowane powierzchnie wysoczyznowe budują gliny zwałowe, poprzewarstwiane piaskami. W południowo - wschodnim fragmencie występują piaski rożnoziarniste, żwiry moren czołowych. W zachodniej części (rejon Przystawy - Niemica - Kusice - Lejkowo) występują mułki, piaski i żwiry kemów.

W jednym miejscu na terenie gminy, w rejonie Kusic stwierdzono występowanie przy powierzchni osadów starszych od powszechnie występujących, czwartorzędowych (mułki i piaski neogenu odsłaniające się w krawędzi doliny Bielawy). Najstarsze osady trzeciorzędowe, o znaczącej miąższości (190 m) zaobserwowano w profilu Sulechowo (osady oligoceńskie). Występujące na terenie gminy gleby wytworzone są z utworów budujących podłoże, a więc z glin zwałowych, piasków całkowitych, piasków naglinnych oraz z utworów organogenicznych. Są to przeważnie gleby kwaśne typu brunatnego, bielicowe i pseudobielicowe, torfowe, mułowo - torfowe, murszowe, czarne ziemie. W obrębie wysoczyzny najczęściej spotyka się gleby wytworzone z piasków gliniastych lekkich, przewarstwionych niekiedy piaskami słabogliniastymi, zalegających na zwięźlejszym podłożu lub piasków gliniastych całkowitych, jak również gleby wytworzone na glinach spiaszczonych. Gleby te posiadają stosunkowo dobrze rozwinięty poziom próchniczy, a poziom ich uwilgocenia jest uzależniony od ilości opadów (gleby wykorzystywane jako grunty orne, dość dobrze urodzajne). Część gleb, wytworzona z glin, w obrębie płaskiej i lekko falistej wysoczyzny, posiada szczególnie korzystną strukturę - cechuje je wysoka zawartość i rozwinięty poziom próchnicy, dobre uwilgocenie. Największe, zwarte powierzchnie tych gleb (szczególnie urodzajnych) znajdują się w rejonie Karwic i Malechowa, Ostrowca i Kosierzewa, także w rejonie Niemicy, Przystaw, Witosławia. Część gleb zbudowana jest z piasków słabo gliniastych, piasków gliniastych lekkich zalegających na piasku luźnym, zatem wyróżnia się wysoką przepuszczalnością i słabą zdolnością do magazynowania wody. Niewielki odsetek gleb użytkowanych jako grunty orne, stanowią gleby cięższe, zwięzłe lub lżejsze, o stałym nadmiernym stopniu uwilgocenia lub lżejsze, na ogół okresowo podmokłe.

W granicach gminy dużą powierzchnię zajmują gleby organiczne, w tym torfowe, mułowo - torfowe i murszowate. Gleby te występują przede wszystkim w dolinie Grabowej, w obrębie pozostałych dolin rzecznych oraz lokalnie, w obniżeniach i zagłębieniach terenu. Większość tych gleb posiada sztucznie uregulowane stosunki wodne. Część jest okresowo bardzo silnie uwodniona lub przesuszona.

W obrębie obszarów leśnych występują gleby typu bielicowego. Największą powierzchnię zajmują żyzne siedliska, wykształcone na glebach gliniasto - piaszczystych. Są to głównie siedliska lasu mieszanego świeżego oraz siedliska lasu świeżego.  Stosunkowo mniej żyzne siedliska na terenie gminy, to bór świeży oraz bór mieszany świeży.

Na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych, występują siedliska wilgotne, bagienne, łęgowe i olsowe.

Opracowano na podstawie: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MALECHOWO

  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

FolderPromocyjnyIkonka

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

logo-ue-flaga

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku